خطرات و اثرات برق گرفتگی در بدن انسان و طریقه جلوگیری از آن تالیف: مهندس جمشید رازقی-آلمان تیرماه 81

Maghaleh Bargh Gereftegi

Maghale Bargh Gereftegi2

در مقاله پیوست شما با اثرات برق گرفتگی و مبحث حفاظت در برابر آن آشنا می شوید.برای توضیحات بیشتر مقاله را دانلود و مطالعه فرمایید.

نویسنده:مهندس جمشید رازقی