کلید محافظ جان تیپ A دوپکه

کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان RCCB دوپکه تیپ A قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی را دارند. این
گروه کلید محافظ جان در انواع 2 پل و 4 پل ارائه می گردند.

نمایش یک نتیجه